Historik :

(uppdaterad 2023-04-18)


1985:
Sven-Erik Lundstedt från Vindeln på uppdrag av Vindelälvskommiten tar kontakt med hundklubbar i Vindeln, Lycksele och Umeå Brukshundklubb för att hitta en arrangör av Vindelälvsdraget. Umeå brukshundklubb med ansvarig för dragsektionen (Lars Fällman) tar på sig uppdraget att arrangera Vindelälvsdraget

1986:
Umeå Brukshundklubb undersöker möjligheterna att arrangera världens största draghundstafett. Huvudman för tävlingarna är Vindelälvskommiten, det vill säga de fyra Vindelälvskommunerna Sorsele, Lycksele, Vindeln och Vännäs. Ett omfattande rekognoseringsarbete äger rum efter Vindelälven, samarbete sker mellan Vindelälvsdraget bangrupp och lokala kontakpersoner i varje by efter det tänkta "Hundspåret".
Ett omfattande arbete sätts igång med att rekrytera personal som kan jobba med förberedelserna och att medverka under tävlingsveckan, vecka 11. Orsaken till att tävlingen arrangeras vecka 11 är främst för att sportlovsveckan i Västerbotten är vecka 10 , dvs det finns inga logimöjligheter att uppbringa samt att samebyarna inte vill att tävlingen skall kollidera med renflytten upp efter Vindelälven.

1987:
Beslutas att första tävlingen skall äga rum. Rekognoseringsjobb och planeringsarbetet drar ut på tiden, så tävlingen skjuts på till 1988. Under året genomför vi ett omfattande rollspel för att kunna planera personal, utrustning och fordon i denna mobila tävling. Många kontakter tas med försvaret (I20), eftersom Brukshundklubben är en frivilligorganisation så finns det möjligheter att nyttja försvarets resurser. Kontakterna med I20 leder till att vi får disponera fordon (bilar och bandvagnar) samt personal till bandvagnarna och dessutom en signalgrupp som kopplar upp telefoner till varje växlingsplats

1988:
"Hundspåret" körs upp med bandvagn i slutet på februari, under mycket besvärliga omständigheter, 140 cm snödjup mellan Ammarnäs och Sorsele. Det omfattande snödjupet ställer till en del problem med älgar och renar som vill nyttja leden som transportväg.
Under tävlingen nyttjar vi skotrar (Aktiv) för övervakning och spårdragning. Bangruppen är organiserad så att vi vid ankomst till dagens etappmål, så fortsätter en del av bangruppen och kör upp nästa dags sträcka. Arbetsbelstningen på bangruppen blir väldigt hög på grund av detta. Sladdar som används för preparering, lånas, hyrs och köps in.
Eftersom det är ett "naturspår" som vi skapar så har vi stora problem med att få sladdarna att hålla. Under följande år så "avverkar" vi den ena sladden efter den andra. Tills vi slutligen (1996) kommer fram till en sladd som sedan fungerat bra för oss. Sladden består av en förstärkt armeringsmatta med styrstål som är 1,40 * 5 meter. Under EU-projektet (1995-2000) tas det fram 30 st sladdar som delas ut till alla spåransvariga efter leden. Sladdarna används ännu idag och ger en led som är slät, doserad och som medger sladdning i farter upp till 60 km/tim. Sladden medför även att det vid normal väderlek inte krävs stora bredbandare som dragare utan det går lika bra med motorstarka smalbandare.
Tävlingen genomförs och blir en succé bland lokalbefolkning, tävlande och även bland Umeå Brukshundklubbs 30-man starka funktionärsstab. "Hundspåret" blir en länk mellan byarna efter Vindelälven som flitigt används av skoteråkare.Inrapportering av sträcktider görs med vanliga telefoner som är uppkopplade av I20's signalgrupp, telefonerna placeras vid varje växlingsplats
Tävlingsledare Per Larsson med biträdare Lage Karlsson

1989:
Höga ambitioner från Vindelälvsdraget's bangrupp men även krav från tävlande att få bättre spår för sitt tävlande, medför att "Hundspåret" körs upp i början på februari. Spåret märks med dubbelställda björkruskor (björkruskorna hämtas vid stranden av vindelälven) och omfattande jobb läggs på att få bansträckningen säker och trevlig. Tävlingen genomförs och Vindelälvsdraget är nu ett måste för varje hundägare.
En pistmaskin från Ammarnäs hyrs in från och med detta år fram till och med 1993 för att köra hela sträckningen. Spår körningen görs i tre omgångar, första delen i början på februari, andra delen under slutet på februari och slutligen under tävlingsveckan vecka 11. Körningen med pistmaskin görs i omgång två och omgång tre. Under tävlingsveckan kör pistmaskinen varje dagssträcka, dag för tävlingsdag. En skoteråkare från bangruppen följer med pistmaskinen. Pistmaskinen håller en snittfart på 10 km/tim så dagarna blir långa för pistförare och skoterförare.
Vid körningen under omgång två så genomförs träffar (Ammarnäs, Sorsele, Björksele och Vindeln) på kvällen med växlingsfolk och parkeringsvakter, dessa träffar pågår sedan under kommande 10 år En obligatorisk säkerhetsutrusning införs för alla tävlande (extrakläder och sjukvårdsutrustning)
Tävlingsledare Per Larsson med biträdare Lage Karlsson

1990:
Märkning, bansträckning förbättras och "Hundspåret" börjar bli känt av skoteråkare , hundförare och skidåkare från när och fjärran. Spåret hålls uppe från vecka 6 till vecka 15. En ny tävlingsledare rekryteras från I20.
Bangruppen delas upp i två grupper under uppresan till Ammarnäs under tävlingsveckan. Ena gruppen startar i Vännäsby och den andra i Björksele. Arbete under uppresan innefattar bland annat sladdning, kompletteringsmärkning, bygga växlingsplatser, skyltning efter väg.
Tävlingsledare Erik Fällman med biträdare Olle Rosen

1991:
"Hundspåret" röjs, huggs, det byggs broar, skogsmärkningen blir permanent. För att få en fungerande led kompromissas mellan krav som skidåkare, skoteråkare, hundförare etc ställer. Leden blir en ALLAS egendom. Vi lyckas få alla som nyttjar leden att respektera varandras användning. Tävlingen fortsätter att vara succe, tyvärr ställer de konstiga vintrarna från 89 och framåt till med mycket arbete. Detta är sista året som vi märker leden med björkruskor.
Tävlingsledare Olle Rosen med biträdare Erik Fällman

1992:
Äntligen får "Hundspåret" ett namn. Namnet blir "Vindelälven Ski-doo leden" Vindelälven för att ange den geografiska belägenheten och Ski-doo för att visa på en sammarbetspartner som har bidragit kraftigt till all leden finns.
En skoter delas ut som pris, lottning sker varje tävlingsdag vilka lag som skall vara med på slutlottningen om skotern. I Vännäsby lottas slutligen skotern ut till ett lag.
Leden körs nu upp vecka 5 med pistmaskin och hålls uppe till vecka 15-16 Leden märks med dubbelställda.
Bangruppen disponerar nu och i fortsättning 10 skotrar under tävlingsveckan. Indelningen är under tävlingen, förpatrull, övervakning, tätskoter och köskoter. rödmålade furukäppar.
Tävlingsledare Olle Rosen med biträdare Ivar Palo

1993:
"Vindelälven Ski-doo leden" blir Skoteråkarnas E4. En snabb och säker transportled mellan kust och fjäll. Lagom avstånd mellan tank och logiställen.
Vindelälvsdraget för disponera ett förråd i Vännfors för alla utrustning vilket medför att vi har allt samlat på ett ställe.
Under uppresan till Ammarnäs så är det mycket vatten på Storvindeln, vi löser detta problem genom att borra hål i isen med 50 meters mellanrum och blir av med allt vatten. Leden blir lite isig men är full körbar för våra hundspann.
Detta året inför vi träplogar som är konstruerade av Bosse Andersson. Plogarna används av förpatrullen och medför att vi kan skapa en mycket fin tävlingsbana. Dessa plogar används än idag (2010). Vi tar även bort "dagenförekörningen" som var mycket jobbig för bangruppen, istället inför vi att förpatrullen startar 3 timmar före start vare morgon. Resultatet av denna omorganisation blir mycket lyckosam.
Vi uppmuntar våra lokala funktionärer att borra fast de rödmålade käpparna i isen, allt för att käpparna skall sitta fast under hela skotersäsongen.
Vi inför ett nytt datorprogram som skall underlätta tidtagning och resultatservice.
För att stötta sommartävlingen Vindelälvsloppet så ställer Vindelälvsdragets funktionärer upp med ett lag som springer sommarstafetten, vårt sommar lag är sedan med under kommande 10 år.
Vi börjar detta år att använda en vält som är 3 meter bred under första spårkörningen. Välten medför att leden blir mycket fin med raka kanter, nackdelen med välten är att den är tung och att det krävs en stor skoter för att orka med den. välten följer sedan med under ett antal år.
Under detta år och även under 1995 hyr vi en lite pistmaskin (bombardier) för spårkörningen.
Tävlingsledare Olle Rosen med biträdare Ivar Palo

1994:
Specialväg för Vindelälvsleden byggs vid Vännforsen. Vi får under detta år och även kommande år använda en ALU-jobbare som finns i klubben för att att hjälpa oss med förberedelsejobbet.
Eftersom vi har problem under järvägsbron vid Bjursele så ansöker vi hos Banverket att få köra över järnvägen vid Bjursele (tvärbanan mellan Hällnäs och LYcksele), detta vinner inte gehör hos Banverket utan vi tvingas passera med leden under järnvägsbron.
Rekordkyla under första spårkörningen, temperaturen ligger på 30-40 grader kallt.
I slutet av februari genomförs en skotersafari med ett 30-tal deltagare, guiderna kommer från bangruppen. Deltagare är media, skoterklubbar och sponsorer. hos
Tävlingsledare Olle Rosen.

1995:
Den rekordstora vårfloden orsakar ändringar vid broarna i Sandsele och i Åmsele, samt ändringar av ledsträckning vid Vännfors.
Hela tävlingen 1995 filmas med hjälp av skotrar, helikoptrar och slutresultatet blir en film på 45 minuter som visas i TV2 under december månad.
Tävlingsledare Olle Rosen

1995 startar ett EU-projekt som skall pågå fram till 2000.

Vindelälvskommunernas projekt för utveckling av Vindelälvsdalen
De fyra vindelälvskommunerna Sorsele, Lycksele, Vindeln och Vännäs har fått stöd från EU´s strukturfonder (regional, social och jordbruksfonder) för att fram till år 2000 utveckla turism och service i ett gemensamt projekt som bygger på visionen om den attraktiva styrka som ligger i den storslagna natur, den kulturprofil och de fantastiska människor som tillsammans är Vindelälvsdalen.
Vindelälvskommunerna Ekonomisk Förening (ViEF), som är de fyra kommunernas organisation för samarbete har tillsammans med Vindelälvens Turistbyrå, Vindelälvens Fiskeråd,Vindelälvsloppet IF och arrangören av Vindelälvsdraget, Umeå Brukshundklubb, utarbetat en gemensam projektansökan grundad på helhetssyn och samordning. Den ska också ses som en programförklaring för en positiv utvecklingsprocess i Vindelälvsdalen och för att få ett aktivt engagemang för Vindelälven som en unik natur- och miljöresurs i Europa.

Projektet Framtid VINDELÄLVEN har som mål att öka kunskapen bland lokalbefolkning, turistnäring och besökare om de kvalitativa natur- och kulturvärden och resurser som finns längs Vindelälven
öka förståelsen för att turismen, sportfisket och arrangemangen är värdefulla inslag i bygdens näringsliv och att den lokala befolkningen är viktig i dessa verksamheter
öka marknadsföringen av Vindelälven som besöksmål
öka antalet besökare i Vindelälvsdalen
öka antalet deltagare och publik i olika arrangemang.
Genom att inrikta arbetet mot dessa mål vill vi som huvudsyfte att projektet ska
stärka den lokala och regionala identiteten och utvecklingen
skapa förutsättningar för en långsiktig och konkurrenskraftig småskalig turist- och servicenäring med ett brett och attraktivt utbud.
Nyckelord för att uppnå syftet är delaktighet, samordning, kompetensinsatser och marknadsutveckling.
Projektet pågår åren 1995 - 1999 och har ett antal olika delprojekt som tillsammans omfattar resursinsatser på över 20 miljoner kronor, där cirka hälften av resurserna, nära tio miljoner kronor kommer som bidrag från EU-fonder och den andra hälften genom de fyra kommunerna, landstinget, länsstyrelsen och en rad privata företag och organisationer knutna till turismen, arrangemangen och fisket i Vindelälvsdalen.

1996:
Året då det var väldigt lite snö. Omläggningar av flera sträckor.
Sträckorna mellan Vindeln och Vännfors måste stryckas eftersom det inte finns någon snö överhuvudtaget. Extra sträckor läggs in med en "nystart" i Vännäsby och sedan en sträcka uppströms till Vännfors för att sedan åka ordinare spår till Vännäsby. Den talrika publiken uppskattade verkligen att få se både en start och en målgång i Vindelälvsdraget.
Landshövdingen (Georg Andersson) med fru åker med på våra skotrar från Björksele till Vormsele.
Under åren 1996 till 1998 används en smömaskin från Blattnicksele (Bert Efraimssons) för att köra leden.

Planering och projekteringsarbete med åretrunt leden Vindelälvsleden påbörjas. Pilotstudie görs för sträckningen Björksele till Rusksele, en sträcka på 3 mil.
Avtal börjar skrivas med markägare(nyytjandeavtal) och skoterklubbar/föreningar om skötsel av leden
Tävlingsledare Olle Rosen.

1997:
10-år jubileum.
För att fira detta planeras och organiseras en ny tävling "Vilda Vindelälvsdraget". Tävlingen skall vara en stafett med fyra sträckor, start och mål vid cafe-båten i Umeå centrum. Tillstånd fås från Umeå kommun att köra skoter i förbudsområde samt att köra skoter fram till Cafe-båten i centrum (detta tillstånd finns fortfarande kvar så vi goda isförhållanden så nyttjar skoterklubbar möjligheten att köra skoter till centrum för att handla). Tävlingen genomfördes alldrig på grund av besvärliga isar.
Vi provade även att genomföra en ungdomstävling "Lilla Vindelälvsdraget" dagen före start av stora tävling, tvåmanna lag, 2*5 km. Denna tävling blev inte heller av på grund av för få tävlande.
Jubileumsmiddagen i Björksele blev en succe, med Noise Makers som orkester.
Detta år började vi Internetpublicera oss med bilder och resultat som sedan under åren har blivit en stor succe.
Omläggningar som vanligt av ett antal sträckor. Sträckan mellan Vindelheden och Vännfors måste stryckas beroende på för liten snötillgång. Ett sabotage av avspärrningen efter växlingen i Vindeln orsakade att ett femtontal ekipage körde fel. Stora besvär orsakades av detta både för tävlande och för Vindelälvsdragets funktionärer samt även för våra lokala funktionärer från byarna. Efter överläggningar i tävlingsledningen så ströks även sträckan Vindeln-Vindelheden.
Ett omfattande arbete pågår under året att få till stånd pilotsträckan mellan Björksele och Rusksele. Eftersom våra EU-pengar enbart skall användas till projektering av arbete, så kommer enbart sträckan Björksele-Vormsele att kunna färdigställas till tävlingen 1998. Ett omfattande rekognoseringsarbete har ägt rum under våren 1997 för att lägga om sträckan Vindeln-Vännfors. Omläggningen kommer att medföra en väsentligt mycket "snällare" bana än vad det har varit tidigare. Stora ansträngningar har gjorts för att underlätta och minimera störningarna som har varit för rennäringen. Bland annat på sträckan Björksele-Vormsele och sträckan Vindeln-Rödåsel.
Tävlingsledare Olle Rosen.


1998:
Pilotsträckan mellan Björksele och Vormsele används för första gången.
Det omfattande snöfallet (30-50 cm) under tävlingsveckan gjorde banorna och växlingsområdena mycket besvärliga för alla inblandade parter. Våra nu klassiska "träplogar" skapar ändå hyfsade förhållanden för de tävlande.
Nya växlingsplatser i Vormsele, Vindeln och Vindelheden. Nya sträckdragningar mellan Björksele-Vormsele, Hjuken-Vindeln, Vindeln-Vindelheden, Vindelheden-Rödåsel, Rödåsel-Vännfors. Vindelälvsleden (vinterdelen) är nu det officiella namnet på den led som nyttjas av Vindelälvsdraget.
Definierade krav på bangruppen tas fram, kraven är
"Kraven på dessa personer har blivit större och större, idag krävs ett gediget skoterkunnande som grund, sedan ett stort allmänkunnande om allt som hör till banutrustningen, ett stort natur, snö och iskunnande, lokalkännedom samt slutligen ett stor förmåga att under mycket pressande förhållanden arbeta i grupp."
Länsstyrelsen har godkänt leden, avtal finns med markägare och skoterklubbar och föreningar.
Vindelälvsleden märks nu med dubbelställda rödmålade träkäppar med reflexer på två sidor på isen och i skogen med fasta reflexförsedda trästörar

Ett nytt arrangemang planeras inför 1999, Vindelälvsturen, en fyra dagars skotersafari med start i Vännäsby och mål i Ammarnäs.
Internetpubliceringen utökas, vi medför flera digitalkameror och digital videutrustning.
"Sportspegeln" ansluter till Björksele och filmar sedan via skoter och växlingsplatser tävlingen, resultatet blir en lång sekvens i Sportspegeln.
Umeå brukshundklubb som är tävlingsarrangör har under åren lagt ner cirka 1 000 000 kr för att primärt skapa en tävlingsarena för Vindelälvsdraget och sekundärt en av de bästa skoterlederna i Sverige.
Tävlingsledare Olle Rosen.

1999:
Vintern med mycket snö. Vi använder för första gången enbart skotrar för spåpreparering, detta med mycket bra resultat.
Under spårkörningen i februari visas efter bangruppens ankomst till Sorsele, filmen "Dagar vid älven" på en utomhusfilmduk gjort av is och snö.
VIEF blir huvudman för Vindelälvsleden.
Vid uppresan vecka 11 är för första gången hela bangruppen samlad från Vännäsby till Ammarnäs. Resultatet av detta är så goda att vi forsätter med denna organisation under kommande år.
Vindelälvsturen som skulle genomföras detta år, ställs in på grund av för få deltagare och organisatoriska problem.
Nya träskyltar med texten "Vindelälvsleden" tas fram och sätts ut på strategiska ställen.
Stora problem vid starten i Björksele på grund av för tvära kurvor.
För första gången i Vindelälvsledens historia så kunde leden läggas med passering under järnvägsbron i Vindeln.
Under 1999 fortsatte ett omfattande arbete med att flytta leden från isen upp i skogen. Projektgruppen lägger ner ett omfattande arbete för att få alla markägartillstånd som behövs för att på leden godkänd av Länsstyrelsen.
Under kommande vintersäsong planeras att 15 mil av leden skall markbaseras. Arbetet med detta sker under ledning av Stig Westbergh och Bert Efraimsson. Hela bangruppen genomför skoterförarkurs under maj månad i Vormsele.
Tävlingsledare Olle Rosen.

2000:
Vintern med mycket snö. Under 2000 fortsatte ett omfattande arbete med att flytta leden från isen upp i skogen. 15 mil av leden skall är färdig för användning. Arbetet med detta sker under ledning av Stig Westbergh och Bert Efraimsson.
Vår internetpublicering passerar för första gången 200 000 sidträffar under mars månad.
Tävlingsledare Olle Rosen.

2001:
EU-projektet "Framtid Vindelälven" är avslutat och arrangemangen skall nu stå på egna ben.
Vi inför 8 st frivilliga växlingsplatser. Dessa växlingsplatser ger tävlande en möjlighet att korta ner sina dagsetapper, samt att det ger lagen en möjlighet att disponera sitt "tävlingsmaterial" på ett för laget effektivt sätt. Tidstillägg ges för varje nyttjad frivilligväxel. Ingen tidtagning sker i frivilligväxel.
Linkörning införs, dvs inget dragfordon medförs utan utrustningen bärs i ryggsäck. Stafettpinnen är fortfarande en 1"*4" cirka 40 cm lång.
Kontrollfunktionen för Vindelälvsleden handhas av Vindelälvsdragets bangrupp. Vindelälvsleden har fått karaktär av "banverk" som nyttjas av skoteråkare, skidåkare... samt att Vindelälvsdraget har blivit en "kund" till Vindelälvsleden.
Tävlingsledare Olle Rosen.

2002:
Äntligen är 15 mil av leden på "land" i toppskick. Märkt, röjd, broad och med minst 4 meters bredd. Kontrollfunktionen för Vindelälvsleden handhas av Vindelälvsdragets bangrupp. Den konstiga vintern (för vilken gång i ordningen), med snöbrist och plusgrader i januari ställer till mycket problem med leden. Den första kontrollkörningen kan inte genomföras förrän i mitten av februari mot normalt sista veckan i januari. Som tur är kommer det rikligt med snö i februari-mars så skotersäsongen blir ändå väldigt bra. Skötselavtal finns nu med skoterklubbar efter hela 40-mila leden. I avtalet ingår sladdning till 3 meters bredd en gång per vecka, märkning (på issträckor) samt handhavande av märkningsmaterial. Alla rödmålade stakkäppar är försedda med reflex.
Tävlingsledare Olle Rosen.

2003:
Mycket bra väder. Året med lös och djup snö, vatten på isarna och publikskotrar på leden.

Vi använder för första gången egna blåmålade käppar för växlingsplatser och skyltar.
Kontrollfunktionen för Vindelälvsleden handhas av Vindelälvsdragets bangrupp.
Leden i ganska bra skick. Ledarbetet i skoterklubbarna blir bättre för varje år Skötselavtal fungerar för 40-mila leden, ett nytt avtal är upprättat.
Vi inför "pilmärkning" enligt en standard som innebär att påbudspil sätts upp 50 meter före sväng och på den sida som svängen skall göras. Sedan sätt en "bekräftelsepil" upp cirka 50 meter efter sväng för att bekräfta att ekipaget är på rätt väg. Samma märkning görs även på väg, vilket medför att det inte finns så stort behov av skyltar med text.
Parken i Hällnäs är en bra samlingspunkt för Vindelälvsdraget, mat, logi, prisudelning.
Vindelälvsleden och Vindelälvsdraget saknar en passage under stambanan i Vindeln.
Tävlingsledare Olle Rosen.

2004:
Linkörning med två hundar införs.
Isvägen vid Grannäs finns inte längre coh kommer inte att skottas upp i fortsättningen. Som en följd av detta så flyttas växeln i Grannäs upp i byn
Start och målplatsen i Sorsele i mycket bra skick.
Ledarbetet i skoterklubbarna fungerar ganska bra, mer resurser verkar behövas för övervakningsarbetet.
Parken i Hällnäs är en bra samlingspunkt för Vindelälvsdraget, mat, logi, prisudelning.

Tävlingsledare Olle Rosen.

2005:
Alla skotrar, kälkar och vissa bilar förses med svensk flagga. Tätskotern utrustas med ett anta flaggor, svensk, samisk och sedan med flaggor från deltagares länder.
Start i Ammarnäs görs efter Tjulån på grund av lite snö.
Ledarbetet i skoterklubbarna fungerar för det mesta bra, men det är stor variation på ledkvaliten.
Parken i Hällnäs är en bra samlingspunkt för Vindelälvsdraget, mat, logi, prisudelning.

Tävlingsledare Olle Rosen.

2006:
Extrautrustningen tas bort, ny växlingspinne tas fram (ca 15 cm) på ett snöre om halsen.
Skötselavtal fungerar bra för 40-mila leden.
Direktbetalning sker via kögruppen till lokala funktionärer, vilket är mycket uppskattat.
Parken i Hällnäs är en bra samlingspunkt för Vindelälvsdraget, mat, logi, prisudelning.
Bangruppen förses med nya röda varseljackor, vilket medför att vi syns på långt håll till gagn både för tävlande och funktionärer.

Tävlingsledare Olle Rosen.

2007:
20-års jubileum.
Starttiden ändras för tre första dagarna till 10.00, dag fyra så startar vi som vanligt 09.00.
En GPS med SMS-funktion sätts på tätskotern, sändning sker sedan till en server som medför att man via Internet kan se hur tätspannen ligger till. sändning via SMS sker även till funktionärer med nyckelroller för att kunna veta när spannen är på ingång.
De lokala funktionärerna i Björksele har röjt upp hela startområdet, vilket var mycket uppskattat.
En ny rulle för breddning av leden (används vid första spårkörningen i jan) har tagits fram som är lättare och mer praktisk än vårt gamla monster.
Parken i Hällnäs kan ej användas på grund av nedläggning av verksamheten
Prisutdelning i Hällnäs sker i Folkets Hus.
På grund av snöbrist så kan inte sista tävlingsdagen (söndag), Hällnäs-Vännäsby genomföras.
Så för första gången i Vindelälvsdragets historia körs Vindelälvsdraget enbart tre dagar.

Tävlingsledare Olle Rosen.

2008:
Mycket snö detta år, men tre första tävlingsdagarna genomförs i plusgrader, avslutningsdagen genomförs i klassiskt Vindelälvsdragsväder -10 och sol.
Den nya sträckningen Vindeln-Vindelheden används för första gången, sträckan som är omlagd är från järnvägsbron till 2 km före växeln i vindelheden.
Ytterligare arbete kommer att ske under sommaren 2008 för att öka säkerheten på sträckan.

Tävlingsledare Olle Rosen.

2009:
Mycket snö detta år, men tre första tävlingsdagarna genomförs i plusgrader, avslutningsdagen genomförs med snö hela vägen förutom ett litet vattenhål i Vännfors.
Den nya sträckningen Vindeln-Vindelheden (som använts 2008 och 2009) har röjts och delvis dragits om, allt för att undvika alltför tvära kurvor.
Målgången är för året ny eftersom vårt tidigare avslutningsställe, Parken i Vännäsby har brunnit ner. Målgången sker vid Musikens hus i Vännäsby.

Tävlingsledare Olle Rosen.

2010:
Mycket snö detta år, uppresan efter leden skedde i strålande sol från söndag till onsdag, men 2 första tävlingsdagarna genomförs i snöoväder , blåst och motvind, dag 3 och dag 4 genomförs i strålande sol.
Målgången i Hällnäs sker med avslut uppe på parkeringen.
Starten sista dagen i Hällnäs sker på en isig startsträcka, allt beroende på att den tunga snön tynger ner isen och då rinner det upp vatten, som sedan fryser efter att vi berabetat startområdet
Den nya sträckningen Vindeln-Vindelheden (som använts 2008, 2009 och 2010) har röjts och delvis dragits om, allt för att undvika alltför tvära kurvor, ytterligare kurvor rätas ut.
Målgången sker vid Musikens hus i Vännäsby. Sammantaget för året gäller att leden har varit i mycket bra skick under tävlingen.
Nytt rekord i antal bilder tagna under Vindelälvsdraget, totalt 2620 bilder.
Vi provar att använda blåa glasfiberkäppar som märkning efter leden, proven görs på tre sträckor.
Initiativtagaren till Vindelälvsdraget Sven-Erik Lundstedt bevistade Vindelälvsdraget vid leden mellan Hällnäs och Vindeln

Tävlingsledare Olle Rosen.

2011:
Mycket snö även detta år, uppresan efter leden skedde i strålande sol från söndag till onsdag, men första tävlingsdagaen genomförs i blåst och motvind, dag 2-4 genomförs i strålande sol. Hårda vindar har blåst bort snön eller bildat vågor på Storvindeln vilket gör åkningen för skidåkare mycket jobbig.
Målgången i Hällnäs sker med avslut nere på isen.
Starten sista dagen i Hällnäs sker på en bra preparerad startsträcka.
Sträckningen Vindeln-Vindelheden som nu används för fjärde gången behöver röjas mer.
Målgången sker vid Musikens hus i Vännäsby. Sammantaget för året gäller att leden har varit i mycket bra skick under tävlingen.
Vi provar att använda blåa glasfiberkäppar som märkning efter leden, proven görs på tre sträckor.
Vi har haft vissa problem med att rekrytera funktionärer både internt och i några byar
Funktionärerna övernattar i läkarvillan Parken i Hällnäs, möjligheter bör finnas att även lag skulle kunna bo i hyreshusen i Parken som hålls uppvärmda till kommande år

Tävlingsledare Olle Rosen.

2012:
Vårt 25-års jubileum.
Året där det kom mycket snö innan isarna frös samt där senhösten var mycket blöt. Vindelälven vattenstånd var mycket högt när älven äntligen frös i januari-februari. Allt detta ledde till att vi hade inte leden klar förrän i mitten på februari. Uppresan efter leden under vecka 11 skedde i strålande sol från söndag till onsdag, med mycket hård västlig vind mellan Sorsele och Ammarnäs. Vädret under tävlingsdagarna är varmt med svag kyla på nätterna. Det varma vädret gör att hundar och förare får det mycket jobbigt. Vi använder för första gången den nya leden över Gausträsk, som följer leden till Bissan och Bertejaur, samt att efter start i Ammarnäs på Tjulån så följer man Tjulån ända tills den går ihop med Vindelälven
Jubileumspris delas vid varje prisutdelning till pristagere som bedöms vara en "Stor Vindelälvsvän".
Starten sista dagen i Hällnäs flyttas mot södra sidan av älven för att ge spannåkare möjlighet att förankra spannen.
Sträckningen Vindeln-Vindelheden som nu används för fjärde gången behöver röjas mer.
På grund av blidvädret måste sträckan Vindelheden-Rödåsel stryckas, så det blir ett "stopp" i Vindelheden samt en omstart i Rödåsel.
Målgången sker vid Musikens hus i Vännäsby. Sammantaget för året gäller att leden har varit i bra skick under tävlingen.
Märkningen med blåa glasfiberkäppar visar sig inte hålla måttet, käpparna är för smala och reflexerna syns dåligt, samt att det inte går att fästa våra "rödpilsmarkeringar" på käpparna. Det som vi i fortsättningen kommer att använda är röda käppar "typ vägverkskäppar" som både syns bra, är lätta att ta med sig i skoterkälken vid utsättning och upptagning samt att det går att häfta fast "rödpilsmarkering"
Ett arbete som kommer att ske under året är en översyn av leden, ledhanteringen, avtal mm. Arbetet skall också leda till att de blir tre träffar med ledansvariga för att diskutera framtiden för leden


Tävlingsledare Olle Rosen.

2013:
Vårt 26-års jubileum.
Året där Vindelälvsleden var i perfekt skick, vi har aldrig på uppresan skådat en så perfekt led, minst 3 meter på alla sträckor, inget vatten på isen och lagom med snö. Våra 17 skoterklubbar som är ledskötare har gjort ett fantastisk jobb. Ett litet problem med leden är att vi har 3 olika varianter av märkning för leden, målade röda träkäppar, blåa glasfiberkäppar och slutligen röda plastkäppar av Vägverksvariant. Flera klubbar har problem med att skaffa käppar. Ett projekt är planerat och ligger inne hos länsstyrelsen för att kunna göra en ordentlig revidering av Vindelälvsleden. Uppresan efter leden under vecka 11 skedde i strålande sol från söndag till onsdag. Vädret under tävlingsdagarna är kallt och soligt med mycket kalla nätter.
Sträckningen Vindeln-Vindelheden som nu används för fjärde gången var i bra skick på grund av en omfattande röjning som gjordes under uppresan.
Målgången sker vid Musikens hus i Vännäsby. Sammantaget för året gäller att leden har varit i mycket bra skick under tävlingen.
Våra växlingsfunktionärer har gjort ett bra arbete, som delvis beror på att vi äntligen har levererat en bra växlingsinstruktion med exempel några veckor före tävlingen. Plogning av vissa parkeringsplatser har varit komplicerat på grund av vem som skall bära kostnaderna, detta kommer att utredas undervåren och hösten. Nya lag signaler att det är svår att hitta logi, vilket vi också måste reda ut. I år delade vi inte ut några papperkartor över dag 2, utan vi förlitade oss på den koordinatfil som man kunde ladda ner i sin mobiltelefon, lösningen verkar ha funkat bra men den löser inte problemen för alla lag.

Tävlingsledare Olle Rosen.

2014:
Vårt 27-års jubileum.
Året där vädrets makter var helt oresonliga. Ansatsen var att köra Vindelälvsdraget 3 dagar. Vid uppresan under vecka 11, med start i Hällnäs arbetade sig bangruppen upp efter leden. Sträcka efter sträcka ficks stryckas på grund av för lite snö eller bäckar som gått upp. Slutligen så hade vi enbart två dagars tävling under Vindelälvsdraget. Efter en begäran från många lag så försökte vi göra tävlingen till en tredagarstävling, där det egentliga Vindelälvsdraget löpte över två dagar och en tredje dag (Sorsele-Björksele) skulle bli en ny tävling "Vindelälvsdraget extra". Efter att ha avverkat sträckan Sorsele-Björksele under den ordinare tävlingen så beslöt vi att avsluta Vindelälvsdraget vid målgången i Björksele dag 2.

Vädret under tävlingsveckan började med blidväder och regn, exempelvis så var det regn och 5 grader varmt i Ammarnäs dagen före start. Natten mot fredag blev det några minusgrader med en kraftig västlig vind på 20m/s i byarna. Vindelälvsleden blev då isig med kraftig medvind för de tävlande, samtidigt som det bitvis var vattensörja på isen.

Detta år har det lagts ner stora resurser för att få leden i bra skicka, nya avtal är skrivna med våra 17 ledskötare, enhetliga stakkäppar med reflexer (9000 st) är utdelade till våra ledskötare, 30 stora byaskyltar är uppsatta efter leden, samt att vi med tillstånd från länsstyrelsen breddat och avverkat skog i 6 st reservat. Röjning är utförd av både Vindelälvsdragets bangrupp och av våra ledskötare. De kraftiga höststormarna orsakade att mängder med vindfällen lagt sig över leden och de mesta virket är borttaget av markägare som medverkat till att leden skulle vara i bra skick. Avslutningen genomfördes i Björksele under trivsamma former efter två dagars tävlande. Våra tävlande är hjältar som stått ut med den bedrövliga led som vi kunde leverera.

Tävlingsledare Olle Rosen.

2015:
Vårt 28-års jubileum.
Året där vädrets makter frestade våra nerver i tävlingsledningen. Första veckan i februari snöade det mellan 70-90 cm i den övre halvan av Vindelälvsleden. Första spårkontrollen sköts på en vecka pga de stora snömängderna Vid första spårkontrollen under andra veckan i februari så hade snömängerna minskat kraftigt på grund av mildväder och regn. Mildvädret fortsatte vilket påverkade Vindelälven i de nedre delarna så att vattnet i forsarna började rinna ovanpå isen. Vi började göra rekognoceringar upp efter leden både med bil och med skoter, otaliga kontakter togs med våra 17 ledskötare via epost, sms och tel. Slutligen satte vi ett stoppdatum där det fanns två alternativ till beslut. Efter mycket skådande på tillgängliga vädertjänster beslöt vi att genomföra tävlingen men endast 3 dagar det vill säga slutmålet sattes i Hällnäs. Vi startade som vanligt vår resa upp efter Vindelälven på söndag före vecka 11. Vi la om sträckor för att klara bristen på snö, på sträckan Strycksele-Ekorrsele använde vi oss av älvskanten istället för att köra i skogen, på sträckan Bjursele-Åmsele fixade vi en helt ny sträckning som följde älven hela vägen från Järnvägsbron till Åmsele. Den långa issträckan förbi Rusksele stakades om, där ledskötarena för detta avsnitt flyttade alla stakkäppar från isen upp på stranden. Vi gjorde som vanligt diverse mindre omläggningar. På grund av omläggningar och den stora snömängden som föll över hela Vindelälvsleden (mycket bra)så blev resan upp från Hällnäs till Ammarnäs mycket tröttsam. Flera ledskötare har gjort ett otroligt arbete med att skotta igen isfläckar och solbackar som varit tinade När tävlingen startade på torsdag fick vi vår belöning med det arbete som var nedlagt, -10 på nätterna +1 och sol på dagarna, leden i topp skick och mycket nöjda tävlande. Mängder med publik satt efter leden och njöt av det fantastiska vädret. .

Tävlingen avslutades i Hällnäs med prisutdelning kl 17, sedan vidtog avrustningsarbete och sedan en träff enbart för funktionärerna i Kronlund

Tävlingsledare Olle Rosen.

2016:
Vårt 29-års jubileum.
Under dec-jan så var det mycket kallt ner mot kusten, isarna efter Vindelälven var mycket tjocka i de nedre delarna av älven men ingen snö, i de övre delarna av älven så var det mycket snö men nästa inga isar. Spårkontrollen flyttades till mitten av februari och under resan så insåg vi att det blir problem från Hällnäs och ner till Vännäsby. I god tid före tävlingen så meddelade via alla inblandade att Vindelälvsdraget 2016 blir en 3-dagars tävling. Som vanligt så fick vi nyttja Kurt Granströms gård för att husera vår utrustning vid uppstarten v.11. Leden var under uppresan i mycket fint skick, men då kom vi till Hemfjäll. Från Hemfjäll och upp till Ammarnäs så var det cirka 30 cm vatten på isen. Vi planerade då om tävlingen dag 1 mellan Ammarnäs och Sorsele. Onsdagen före tävlingen brukar vara vår vilodag/repdag/mysdag... men inte detta år. Från 8-22 på onsdag jobbade hela gänget för att rädda sträckor dag 1. Vi flyttade starten till Kraddsele och körde sedan sträckan Kraddsele-Gilles, halva sträckan i skogen var toppen och halva sträckan var blöt, mycket blöt. Sedan avbröt vi tävlingen och gjorde en nystart i Grannäs. Sträckorna Grannäs-Sorsele var i bra skick. Planeringen inför flytten av all utrustning (10 skotrar, 2 kälkar, 2 sladdar och 2 släpar) gjordes på kvällen/natten för tävlingsstart. Flyttplaneringen funkade mycket bra förutom att våra bilförare blev ganska less på att köra sträcka Gilles-Grannäs 5 gånger. Slutresultatet blev att dag 1 räddades. Övriga dagar flöt på mycket bra trots att den utlovade kylan (SMHI,YR,KLART....) ej infann sig. Flera ledskötare har gjort ett otroligt arbete med att skotta igen isfläckar och solbackar som varit tinade. Våren kom mycket tidigt, hälften av ledskötarna har tagit bort sina stakkäppar före 1 april. .

Tävlingen avslutades i Hällnäs med prisutdelning kl 18, sedan vidtog avrustningsarbete och sedan en träff enbart för funktionärerna i Kronlund

Tävlingsledare Olle Rosen.

2017:
Vårt 30-års jubileum.
Nästan en "normal" vinter, Vindelälven frös när vattenståndet var mycket lågt. Spårkontrollen flyttades till mitten av februari och ledavsnittet mellan Ammarnäs och Kraddsele kunde vi inte köra igenom på grund av blidvädret som tinade upp fjällbäckarna vid Ammarnäs som sedan orsakade att vattnet la sig ovanpå isen framförallt omkring Djupfors. Vi införde ett beslutsdatum (6/3) för att ta beslutet om att köra 3 eller 4 dagar.Vi la ner ett omfattande jobb under sommaren för att röja ledavsnitt den 4:e dagen, vi byggde en bro efter leden i höjd med järnsvägsbron i Vindeln. Vi genomförde sedan veckan före den 6/3 en omfattande skoterrekning för att kolla upp leden mellan Vännäsby och Vindeln. Vännäs kommun ordnade till så att det byggdes en ny bro över ån i Hedlunda. De ansvariga ledskötarna på sträckan Vännäsby-Rödåsel har sagt upp avtalet. Försöket att få en ny klubb att ta ansvar för leden misslyckades varför vi beslöt att vi i bangruppen fixar detta (enbart att sätta upp och ta ner stakkäpparna).
Leden var under uppresan i mycket fint skick, vissa ansåg att leden aldrig varit i så bra skick under uppresan som detta år. Som vanligt så fick vi nyttja Kurt Granströms gård för att husera vår utrustning. Vi beslöt den 6/3 att köra alla 4 dagar, vädret skulle enligt prognoserna var stabilt med lite snö och kalla nätter.
I Björksele arrangerades en 30-års fest för 230 personer, anmälningarna till festen gjordes via nätet och hade det funnits fler platser så skulle fler ha kunnat ta del av kalaset. Festen blev mycket lyckad, bangruppen agerade serveringspersonal i sina nya skjortor och Olle var kvällen till ära iklädd smoking. Gun Renman och hennes medhjälpare agerade som toastmaster och höll även i sång och musik. Festen hölls i nya föreningshuset och prisutdelningen genomfördes i gamla föreningshuset.
Flera ledskötare har som vanligt gjort ett otroligt arbete med att skotta igen isfläckar och solbackar som varit tinade. Våren kom mycket tidigt, hälften av ledskötarna har tagit bort sina stakkäppar före 1 april.

Tävlingen avslutades i Vännäsby med prisutdelning i den nybyggda föreningslokalen.

Tävlingsledare Olle Rosen.

2018:
Vårt 31-års jubileum.
En helt unik vinter, snödjupet var bitavis 1.40 samt att det var snö över hela Sverige, Vindelälven frös mycket sent. Året präglades av mycket snö och dåliga isar. Ända in på slutet av februari hade Vindelälven inte frusit bland annat på delen nedanför Vindel. Spårkontrollen flyttades till mitten av februari. På begäran av ledansvariga i Ammarnäs så startade vi ett projekt på senhösten 2017 för att lägga om Vindelälvsleden vid passering av forsarna i Djupfors. Vi rekognoserade en ny sträckning på 4,5 km som skulle medföra att Vindelälvsleden flyttades från Djupfors till Kraddsele från älven till kraftledningsgatan mellan Djupfors och Kraddsele. Ett omfattande arbete utfördes via kartstudier och markägarkontakter. Tyvärr så ville inte markägarna ha leden mellan älven och 363:an. En ny ansats blev att lägga leden norr om älven i reservatet. Länsstyrelsekontakter togs och slutligen fick vi tillstånd att lägga leden i reservatet från Djupselet till Norravan. Det omfattande snödjupet gjorde att det inte gick att kolla sträckningen under mars månad utan jobbet fick göras under april månad. Den nya sträckningen är nu snitslad och kommer att via inhyrd arbetskraft röjas, avverkas och markeras under sommaren 2018 för att kunna tas i bruk under vintersäsongen 2019.
Inom organisationen så blev det en kraftig omställning, tävlingledaren ville trappa ner och hela sekretariatet hoppade av. Ett omfattande arbete sattes igång för att kunna genomföra tävlingen 2018. Arbetet pågick från augusti månad 2017 till februari 2018. Vi fick en ny tävlingsledare Sara Byström samt sju stycken nya funktionärer.
Under detta arbete beslöt via att i fortsättningen bara köra Vindelälvsdraget under tre dagar, huvudsakligen på grund av klimatproblem. Vi beslöt också att ändra tävlingsdagar från torsdag-söndag till fredag-söndag. Slutmålet blir i fortsättningen Hällnäs för Vindelälvsdraget. Vindelälvsleden kommer även i fortsättningen att gå från Ammarnäs till Vännäsby och sköts som tidigare av 17 st klubbar och föreningar som har avtal med huvudmannen för både Vindelälvsdraget och Vindelälvsleden VIKOM

Leden var under uppresan i mycket fint skick, vissa ansåg att leden aldrig varit i så bra skick under uppresan som detta år. Som vanligt så fick vi nyttja Kurt Granströms gård för att husera vår utrustning.
Detta år hade vi innan tävlingen för första gången på många år 40 anmälda lag, tyvärr så blev folk sjuka så slutligen stog vi med 34 lag på startlinjen. Alla våra nykomlingar i funktionärsstaben sköttes sig mycket bra och har redan bestämt sig för att delta även nästa år. Vår nya tävlingsledare Sara skötte sig mycket bra under tävlingen, och fick innan tävlingen startade ett specialpris ett "tävlingsledarbälte" som vi är vana att se på en tävlingsledare.

Tävlingen flöt på mycket bra och alla var nöjda och glada och flera tävlande tyckte att det var ett bra beslut att dra ner tävlingen till tre dagar. För första gången så inbjöds tävlande att nyttja en så kallad kickspark som fordon. Ett antal tävlande använde detta fordon och detta kommer säkert att leda till att fler tävlande kommer att använda detta fordon kommande år. En intressant aspekt av kicksparken är att tävlande som har få hundar (vi tillät maximalt 2 hundar) och inte vill eller kan åka skidor nu kan vara med i Vindelälvsdraget

Tävlingen avslutades i Hällnäs med prisutdelning i Folkets Hus.

Tävlingsledare för första gången Sara Byström.

2019:
Vårt 32-års jubileum.
En märklig vinter, snödjupet var bra till senare delen av februari då kom rekordblidvädret som halverade snödjupet följt av en kyla, allt detta orsakade en isgata efter Vindelälvleden från Ammarnäs till Vännäsby. Veckan före tävlingsveckan började det snöa, på vissa ställen cirka 30 cm snö. Ledskötarna jobbade intensivt med leden, vilket medförde att vi på vår uppresa (med start måndagen den 11/3) till Ammarnäs hade en tävlingsarena som var helt fantastiskt fin. Bland annat var leden mellan Sorsele-Ammarnäs i toppskick. Dagen före tävlingsdagen (15/3) snöade det mellan 15-30 cm efter hela ledsträckningen. Årets tävling blev ett tungt arbete för ledskötare, bangrupp, tävlande, leden gick inte att få i toppskick vilket medförde att det var trötta tävlande och hunder så anlände till slutmålet i Hällnäs efter tre dagar. för första gången användes den nya ledsträckningen förbi Djupfors, ledsträckningen är mycket bra med det kommer att krävas mer arbete med att bredda leden på vissa delar. Ledflytten medförde även att det blev lite längre att ta sig för att komma till frivilligväxeln i Djupfors.
Inom organisationen så rekryterade vi tre nya medarbetare som klarade sina uppgifter på ett mycket bra sätt.
Vindelälvsdraget körs nu som en tredagars tävling, Vindelälvsleden kommer även i fortsättningen att gå från Ammarnäs till Vännäsby och sköts som tidigare av 17 st klubbar och föreningar som har avtal med huvudmannen för både Vindelälvsdraget och Vindelälvsleden VIKOM

Detta år hade vi innan tävlingen startade 31 lag anmälda, tyvärr så blev folk sjuka så slutligen stog vi med 29 lag på startlinjen. Det var andra året för vår "nya" tävlingsledare Sara som skötte sig mycket bra under tävlingen.

För andra gången så inbjöds tävlande att nyttja en så kallad kickspark som fordon. Men i år så var det inga kicksparkar med i tävlingen
Tävlingen avslutades i Hällnäs med prisutdelning i Folkets Hus.

Tävlingsledare Sara Byström.

2020:
Vårt 33-års jubileum.
Ett unikt år, Corona drabbade hela världen och även Sverige. Torsdagskväll så satt vi i telefonmöte med Draghundsportförbundet och fick då veta att vi kunde köra Vindelälvsdraget men med ett antal förbehåll. Vi tog bort alla prisutdelningar, lagledarmöten och övriga träffar. Informationen skickades omedelbart ut till alla tävlande via vår Facebooksida. Alla som tog del av informationen tog åt sig våra beslut och våra råd hur vi skulle mötas efter banan. Prisutdelningen arrangerades på så sätt att vi satte upp alla priserna på en stor släpvagn, numrerade priserna och gjorde utlottningen i förhand så att när lagen anlände till varje dagsmål (Sorsele, Björksele och Hällnäs) fick lagen veta om dom vunnit ett pris och var dom kunde hämta priserna. Allt fungerade bra.

Detta år var leden på hela sträckningen i mycket bra skick samt att skidföret var bra, så tre sträckrekord (alla av Hamar) blev till samt två dagsrekord (Hamar och Team Nutrolin). Våra ledansvariga (17 personer) tillsammans med sina medhjälpare (ca 60 personer) hade gjort ett toppjobb med leden. Växlingsplaterna i Sandsele och Torviksele flyttades på grund av lite olika orsaker men fungerade mycket bra. Inte bara leden var bra utan vädret gynnade oss också mestadels sol och medvind.

Ledsträckningen förbi Djupfors, ledsträckningen är mycket bra och en breddning av leden är utförd under hösten 2019. Ledflytten medförde även att det blev lite längre att ta sig för att komma till frivilligväxeln i Djupfors.


Inom organisationen så rekryterade vi fyra nya medarbetare som klarade sina uppgifter på ett mycket bra sätt.

Vindelälvsdraget körs nu som en tredagars tävling, Vindelälvsleden kommer även i fortsättningen att gå från Ammarnäs till Vännäsby och sköts som tidigare av 17 st klubbar och föreningar som har avtal med huvudmannen för både Vindelälvsdraget och Vindelälvsleden VIKOM


Detta år hade vi några veckor innan tävlingen startade 32 lag anmälda, tyvärr så orsakade snöbristen som var i större delen av Sverige, med träningsproblem som följd vi stog med 28 lag på startlinjen i Ammarnäs.

Det var tredje året för vår "nya" tävlingsledare Sara som har blivit en slipad ledare och problemlösare för Vindelälvsdraget.


Tävlingen avslutades i Hällnäs.

Tävlingsledare Sara Byström.

2021:
Skulle bli vårt 34-års jubileum.
Ett unikt år, Corona drabbade hela världen och även Sverige. Vi blev tvungna att ställa in Vindelälvsdraget 2021 på grund av den omfattande smittspridningen av Corona.

Beslut togs av vår huvudman att Vindelälvsleden skulle hållas öppen på samma sätt som tidigare, med en sträckning från Ammarnäs till Vännäsby.

Tyvärr så ville inte vädrets makter detta, snön som kom tidigt gjorde att isarna och myrarna frös inte. Ovanpå detta så kom det under januari mellan 70-100 cm snö vilket gjorde att det blev mycket farligt att röra sig på sjöar och vattendrag. Vindelälvsleden kommer att göras men nästan 2 månader försenad, vi räknar med att leden skall vara farbar i början på mars månad utom på en delsträcka (Strycksele) som fortfarande idag (18/2 2021) inte har någon is på älven

Ledsträckningen till Torviksele kommer att ändras så att man kommer inte in i byn utan avviker på den gamla leden före byn och följer kraftledningen till Gargnäs.

Det märkliga vädret medför också att det är mycket viktigt om man färdas på leden att man håller efter stakkäpparna, mycket vatten och dålig is utanför leden

Tävlingsledare Sara Byström.

2022:
Skulle ännu en gång bli vårt 34-års jubileum.
Ännu ett unikt år, Corona drabbade hela världen och även Sverige. Vi blev även tvungna att ställa in Vindelälvsdraget 2022 på grund av den omfattande smittspridningen av Corona.

Beslut togs av vår huvudman att Vindelälvsleden skulle hållas öppen på samma sätt som tidigare, med en sträckning från Ammarnäs till Vännäsby.


Tävlingsledare Sara Byström.

2023:
Vårt 34-års jubileum.
Det blev ett omfattande arbete med att förbereda tävlingen 2023, mycket beroende på att vi har gjort ett 2 års upphåll på grund av pandemin.

Antalet anmälda tävlande blev endast 23 lag, vid start 21 lag. Vi beslöt ändå att genomföra tävlingen med visshet att vi skulle göra ett ordentligt underskott.

Detta år är det år där all snö verkade stanna vid kusten, hela inlandet hade snöbrist men isarna var väldigt tjocka.

Som vanligt så använde vi måndag-onsdag som uppresa med start i Hällnäs, 9 skotrar på leden och 2 bilar, totalt 15 personer.
Jobbet på uppvägen är att sladda Vindelälvsleden, bygga växlingsplatser och sladd växlingsplatserna, kolla att bilparkeringarna är skottade. Slutligen en mängd med kontakter med personer som hjälper oss.

Vädret på uppresan från Hällnäs till Ammarnäs blev väldigt påfrestande, den snö som saknades i inlandet kom ner under uppresan.

Första tävlingsdagen, fredag (Ammarnäs-Sorsele) var det det sämsta väder man kunde tänka sig, kallt och hårt snödrev i motvind.
Andra tävlingsdagen (Sorsele-Björksele) blev det ett riktigt blandväder, lite snö, lite sol och lite regn Och slutligen tredje tävlingsdagen (Björksele-Hällnäs) blev en toppendag med mycket sol.

Det myckna snöfallet gjorde att vi blev tvungna att kontakta våra ledansvariga om hjälp, vilket blev besvarat på ett mycket bra sätt. Ett stort tack till alla som hjälper till med sladdning före tävlingsdags.

Vid växeln i Strycksele arrangerades en skotervisning av Polaris i samarbete med skoterklubben i Strycksele Vi har i tävlingsledningen under vecka 11 diskuterat om hur vi skall satsa på tävlingen till kommande år vår målsättning är att komma upp till 35-40 lag 2024

Tävlingsledare Sara Byström


Arrangör: Umeå BHK i samarbete med VIKOM, (Vindelälvskommunerna Sorsele, Lycksele, Vindeln och Vännäs)
Vill du veta mer kontakta Vindelälvsdraget